Regulamin promocji
"Black Friday"

1. Organizatorem akcji jest Fabryka Mebli Biurowych MARO sp. z o. o. z siedzib przy ul. Fabianowska 100  62-052 Komorniki wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000107965, REGON: 211022165, NIP: 5992575691, wysokość kapitału zakładowego: 8.110.000 PLN

2. Akcja Promocyjna prowadzona jest w sklepie internetowym maro.pl i dotyczy wyłącznie zamówień złożonych na platformie  maro.pl. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Promocja polega na zakupie dowolnych produktów, aktualnie dostępnych do zakupu z oferty sklepu Fabryki Mebli Biurowych MARO. 

3. Warunki Akcji Promocyjnej:
3.1. Promocją objęte są wszystkie produkty dostepne do zakupu w sklepie internetowym maro.pl
3.2. Promocja polega na przyznaniu rabatu „-10%” po wpisaniu kodu "BLACK_FRIDAY". Rabat udzielany jest od ceny regularnej sprzedaży wszystkich produktów producenta dostępnych aktualnie do zkupu w sklepie internetowym maro.pl
3.3. Promocja nie obejmuje Produktów marek innych niż MARO
3.4. Akcja Promocyjna nie łączy się z innymi promocjami i rabatami.

4. Czas trwania akcji promocyjnej:
4.1. Akcja Pormocyjna w sklepie maro.pl trwa w dniach od 13.11.2023 roku do 27.11.2023
4.2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu zakończenia Akcji Promocyjnej.

6. Przystąpienie do Akcji Promocyjnej opisanej w niniejszym Regulaminie, jest równoznaczne z zapoznaniem się Klienta z treścią niniejszego Regulaminu. 

7. Niniejszy Regulamin jest jedynym obowiązującym dokumentem określającym zasady Akcji promocyjnej, a wszelkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter jedynie informacyjny.

8. Wszelkie zapytania związane z promocją powinny być kierowane na adres: katarzyna.lewandowska@maro.pl 

9. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonywania w zmian w niniejszym Regulaminie, przy czym zmiany te nie mogą w jakikolwiek sposób naruszać praw już nabytych przez Klientów, korzystających z akcji promocyjnej. 

10. Akcja promocyjna nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach i zakładach wzajemnych. Akcja promocyjna nie stanowi oferty ani przyrzeczenia publicznego w
rozumieniu Kodeksu cywilnego.

11. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie ma Kodeks cywilny.

12. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
12.1. „Klient” - osoba fizyczna, która ukończyła 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, chyba że posiada ona pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która nabywa lub zamierza nabyć towar w zamian za przekazanie środków pieniężnych w wysokości odpowiadającej wartości nabywanego towaru.
12.2. „Towar”/ „Produkt” - przedmiot lub przedmioty oferowane do bieżącej sprzedaży w sklepie internetowym Organizatora Akcji promocyjnej maro.pl.