OWS i OWGiR

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

(obowiązujące od 01.11.2021r.)

 

1. Postanowienia ogólne

Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży Fabryki Mebli Biurowych MARO Sp. z o.o. stosuje się do umów kupna/sprzedaży zawieranych z FabrykąMebli Biurowych MARO Sp. z o.o. (dalej: ‘MARO’ ,Fabryka Mebli Biurowych MARO Sp. z o.o., ‘my’, ‘nas’) z siedzibą w przy ul. Fabianowskiej 100, 62-052 Komorniki, Polska.

 

2. Zakres obowiązywania

Dostawy naszych towarów i usług dokonywane są wyłącznie na podstawie poniższych Ogólnych Warunków Sprzedaży. Niniejsze Ogólne Warunki obowiązują dla wszystkich przyszłych dostaw, także wówczas, gdyby w poszczególnych przypadkach nie powołano się na nie w sposób wyraźny. Odmienne od niniejszych ogólne warunki zakupu Kontrahenta, których zastosowanie niniejszym wyraźnie wyłączamy, nie mają mocy wiążącej, również w przypadku braku wyraźnego sprzeciwu z naszej strony. Dotyczy to również przypadku, w którym wiedząc o odmiennych warunkach Kontrahenta zrealizowaliśmy na jego rzecz dostawę bez dodatkowych zastrzeżeń. Ogólne warunki Kontrahenta nie wiążą nas również wtedy, gdy - niezależnie od treści niniejszych Ogólnych Warunków - odbiegają od regulacji ustawowych. Niniejsze warunki tracą moc z chwilą ich zastąpienia przez nas nowymi.

 

3. Oferta i zawarcie umowy

3.1. Informacje, cenniki oraz inne materiały reklamowe i handlowe skierowane do nieoznaczonego odbiorcy nie stanowią oferty, lecz jedynie zaproszenie do negocjacji.

3.2. Dostawa towarów następuje na podstawie pisemnego zamówienia, na którym będą podane warunki jego wykonania, w tym w szczególności dokładne określenie asortymentu, ilości oraz kolorystyki zamawianych towarów. Warunki, które nie zostały pisemnie wyszczególnione uważa się za niezastrzeżone.
3.3. Do zawarcia umowy dochodzi z chwilą przesłania Kontrahentowi „Potwierdzenia przyjęcia zamówienia” (PPZ) albo potwierdzenia mailowego generowanego automatycznie.
3.4. Wykonanie zamawianego towaru następuje wyłącznie na podstawie „Potwierdzenia przyjęcia zamówienia” albo potwierdzenia mailowego.
3.5. Zastrzegamy sobie prawo własności, prawa autorskie oraz prawa z patentu i wzoru użytkowego do rysunków, kalkulacji, opracowań o charakterze opiniodawczym oraz innych dokumentów dostarczonych lub udostępnionych Kontrahentowi przy zawieraniu umowy. Przeznaczone są one jedynie do celów związanych z ofertą i nie mogą być, zarówno w całości jak i w części, powielane lub udostępniane osobom trzecim bez naszej uprzedniej wyraźnej pisemnej zgody.

 

4. Cena i zapłata

4.1. Wszystkie podane przez nas ceny są cenami netto, do których należy doliczyć podatek VAT. W braku odmiennych postanowień wynikających z naszej oferty, cena nie zawiera koszt ów transportu (Ex Works zgodnie z INCOTERMS 2020).

4.2. Cena jest płatna bez potrące ń (op łaty bankowe, itp.) po otrzymaniu oryginału faktury w terminie wskazanym na fakturze, jako termin płatności.

4.3. W przypadku braku zapłaty w terminie Kontrahentpopada w opóź nienie, bez konieczności wykazywania innych przesłanek. Od dnia popadnięcia w opóźnienie jesteśmy uprawnieni do naliczania odsetek umownych za opóźnienie w wysokości aktualnie obowiązuj ącej stopy odsetek ustawowych. W przypadku stwierdzenia wyższej szkody, zastrzegamy sobie prawo do wystąpienia z dodatkowym roszczeniem odszkodowawczym. Niezależnie od możliwo ści naliczania odsetek, jesteśmy uprawnieni do wstrzymania pozostałych dostaw i uzależnienia ich dokonania od uregulowania przez Kontrahentawszystkich jego wymagalnych zobowiązań wobec nas, a także do należytego zabezpieczenia płatności za przyszłe dostawy. Ponadto, w przypadku nie zrealizowania przez Kontrahenta postawionych przez nas wymogów w terminie 14 dni, możemy – bez wyznaczania dodatkowych terminów - odstąpić od Umowy w zakresie wszystkich lub niekt órych przyjętych, a do tej chwili nie zrealizowanych zamówień. Skorzystanie przez nas z w/w uprawnień nie stwarza po stronie Kontrahentawobec nas jakichkolwiek roszczeń.

4.4. Niezależnie od wskazań Kontrahenta, płatności zaliczane są w pierwszej kolejności na poczet najwcześniej wymagalnych wierzytelno ści. W przypadku powstania dodatkowych kosztów i odsetek od zaległej wierzytelności, przysługuje nam niezależnie od wskazań Kontrahentaprawo zaliczenia dokonywanych płatności w pierwszej kolejności na poczet kosztów, odsetek a na końcu na poczet wierzytelności głównej

4.5. W przypadku powzięcia wiadomości o okolicznościach wskazujących na niewypłacalno ść lub brak zdolności kredytowej Kontrahenta, Kontrahentop óźnia się z realizacją płatności lub został w stosunku do niego złożony wniosek o ogłoszenieupad łości lub wniosek o otwarcie postępowania układowego, możemy powstrzymać się z realizacją złożonych a niezrealizowanych zamówie ń lub uzależnić ich realizację od przedłożenia określonych przez nas zabezpieczeń lub zapłaty z góry, a w przypadku nieuczynienia zadość naszemu wezwaniu, do odstąpienia od wszelkich umów. Kontrahentowinie przysługują z tego tytu łu wobec nas jakiekolwiek roszczen

4.6. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia, Kontrahentzwr óci poniesione przez nas i udokumentowane nakłady. Nie narusza to prawa do dochodzenia przez nas dalej idących roszczeń odszkodowawczych. W okolicznościach wskazanych powyżej jesteśmy uprawnieni ponadto do zakazania dalszej odsprzedaży naszego towaru przez Kontrahentai do odebrania niezapłaconego dotychczas towaru na koszt Kontrahenta.

4.7. Prawo do dokonania potrącenia przysługuje Kontrahentowiwyłącznie w przypadku, gdy przys ługuj ąca mu wobec nas wierzytelność jest stwierdzona prawomocnym wyrokiem sądu lub została przez nas wyraźnie uznana na piśmie. Kontrahentowinie przysługuje jednak prawo dokonania potrącenia z wierzytelności ą, kt órą naby ł w drodze przelewu. Kontrahentowinie przysługuje prawo wstrzymania płatności z jakiegokolwiek tytułu.

 

5. Cechy towaru

5.1. Informacje dotyczące w łaściwo ści towaru zamieszczone są w obowiązuj ących w dniu zawarcia umowy opisach produktu, które w każdym czasie mogą by ć przegl ądane u nas na miejscu lub na życzenie Kontrahentamog ą zosta ć mu w każdym czasie przesłane.

5.2. Nie ponosimy odpowiedzialności za kompleksowość oraz kompatybilność towaru z aranżacj ą wnę trza do którego jest on przeznaczony.

5.3. Nie odpowiadamy za ewentualne szkody powstałe, je żeli zamawiany przez Kontrahentatowar nie będzie przeznaczony tylko do normalnego użytku lub będzie u żywany w warunkach nietypowych.

5.4. Nie odpowiadamy za to, że poszczególne partie mogą się nieznacznie różnić od siebie odcieniami jak równie ż za zmiany kolorystyczne zależne od warunków atmosferycznych, w szczególno ści wynikające z r óżnego naświetlenia.

5.5. Nie odpowiadamy za drobne niezgodności w wymiarach zamówionego towaru.

5.6. Nie odpowiadamy za montaż towaru, o ile w umowie lub potwierdzeniu zamówienia nie postanowiono inaczej.

5.7. Nie ponosimy ponadto jakiejkolwiek odpowiedzialności za przydatność towaru zam ówionego u nas przez Kontrahentadla osi ągni ęcia zamierzonego przez Kontrahentacelu gospodarczego, wychodząc z za łożenia, ż e Kontrahentw spos ób właściwy ocenił warunki eksploatacji towaru, dostępn ą przestrzeń i w sposób równie w łaściwy zaprojektował pomie szczenia, w którym towar będzie się znajdować.

5.8. Negatywny wpływ na właściwo ść i przydatność do uż ycia naszych produktów mo że mie ć niew łaściwe korzystanie z nich jak równie ż ich niewłaściwe z łożenie i montaż. Nale ży zatem przestrzegać naszych wskazówek dotycz ących z łożenia oraz montażu towaru, które to wskazówki na żą danie Kontrahentazostan ą mu przekazan

5.9. Nie odpowiadamy za możliwość wniesienia i/lub dostarczenia naszych produktów, jeżeli Kontrahentnie poinformował nas oograniczeniach infrastruktury obiektu, infrastruktury dojazdowej, niezbędnych formalnościach, które uprzednio należy dopełnić.

 

6. Termin dostawy i spełnienia świadczenia

6.1. Jeste śmy zobowiązani dostarczyć towar tylko w przypadku gdy nasza oferta, umowa lub potwierdzenie zamówienia tak stanowi.

6.2. W tym przypadku określony termin dostawy rozpoczyna swój bieg dopiero w momencie, gdy Kontrahentprzeka że wszelkie dokumenty i informacje niezbędne do prawidłowego zrealizowania dostawy.

6.3. Towar będzie opakowany, oznakowany i opisany w sposób właściwy dla Dostawcy. Poszczególne partie w kolejnych dostawach mogą różnić się w sposobie opakowania.

6.4. Jeste śmy odpowiedzialni za szkody wynikające z uszkodzeń i zabrudzeń towaru spowodowanych niewłaściwym opakowaniem oraz brakiem zabezpieczenia podczas transportu tylko w przypadku dostawy własnej.

6.5. Nie ponosimy odpowiedzialności za uszkodzenie powstałe podczas przechowywania towaru w magazynie Kontrahenta.

6.6. W przypadku wystąpienia siły wy ższej albo innych nieprzewidywalnych, nadzwyczajnych i niezawinionych przez nas okoliczności, takich jak np. nierealizowanie dostaw przez naszych dostawców, zak łó cenia pracy naszego zakładu spowodowane przez ogień, wod ę oraz inne okoliczności, awaria urządze ń produkcyjnych i maszyn, strajk i lokaut, niedobór materiałów, energii, brak możliwości transportu, działania organów pa ństwowych, (nawet jeśli powy ższe okoliczności wyst ąpią u naszych dostawców) – zastrzegamy sobie możliwość – o ile powyższe okoliczności powodują niezawinioną przez nas niemo żność terminowego wykonania zobowiązania - przesunięcia terminu dostawy lub spełnienia świadczenia o okres trwania przeszkody oraz o odpowiedni okres niezbędny do wznowienia dostaw. W każdym wypadku Kontrahentowiprzys ługuje jednak prawo do wyznaczenia nam na piśmie dodatkowego terminu, nie krótszego niż 2 tygodnie, jeśli uzgodniony termin dostawy został przekroczony o co najmniej 3 tygodnie. Po bezskutecznym upływie terminu dodatkowego Kontrahentmoże odst ąpić od umowy, Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Kontrahentowijeżeli sam pozostaje w op óź nieniu z odbiorem towaru. Kontrahentowinie przysługuj ą z tego tytułu wobec nas jakiekolwiek roszczenia.

6.7. Dopuszcza się dostawy częściowe/częściami. W przypadku, gdy zamówienie zostało przez nas zrealizowane częściowo, określone powyżej uprawnienie Kontrahenta(w szczeg ólności prawo do odstąpienia od umowy) przysługuje Kontrahentowiwyłącznie w stosunku do niezrealizowanych części.

6.8. W razie niewywiązania się przez Kontrahentaz obowiązku terminowego odbioru zamówionego towaru, jesteśmy uprawnieni, po uprzednim powiadomieniu Kontrahenta i bezskutecznym upływie wyznaczonego mu dodatkowego terminu do odbioru, do sprzedaży tego towaru z wolnej ręki. Uzyskaną cenę sprzedaży zaliczymy na poczet naszej wierzytelności z tytułu zapłaty za nieodebrany towar. Powyższe nie ogranicza naszego prawa do dochodzenia w stosunku do Kontrahentadalej idących roszczeń, w tym w szczególności ewentualnej różnicy.

6.9. W przypadku niedochowania terminu dostawy z naszej winy Kontrahent, po bezskutecznym upływie terminu określonego w § 6.6., uprawniony jest wyłącznie do odstąpienia od umowy oraz do żądania naprawienia szkody. Odszkodowanie obejmuje szkody typowe i możliwe do przewidzenia w chwili zawierania umowy, a jego wysokość wynosi maksymalnie 1 % wartości netto towaru za każdy pełny tydzień opóźnienia, niewięcej jednak niż 5 % wartości netto towaru. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Kontrahentowi, jeżeli sam pozostaje w opóźnieniu/zwłoce z odbiorem towaru.

 

7. Przejście niebezpieczeństwa przypadkowej utraty lub uszkodzenia

7.1. Jeśli wyraźnie nie ustalono iż przedmiot zamówienia zostanie dostarczony na nasz koszt i ryzyko do miejsca wskazanego przez Kontrahenta, przejście niebezpieczeństwa przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy na Kontrahentanastępuje w chwili wydania towaru osobie odpowiedzialnej zatransport lub w chwili, w której towar opuści nasz zakład produkcyjny/magazyn w celu jego wysyłki, niezależnie od tego, czy transport dokonywany jest przy użyciu naszych własnych środków transportu, czy też zostanie przez nas zlecony osobie trzeciej oraz niezależnie od tego, czy koszty transportu ponosi nasza strona. Przeładunek towaru należy do obowiązków Kontrahenta.

7.2. W przypadku opóźnienia odbioru towaru z przyczyn leżących po stronie Kontrahentaprzejście niebezpieczeństwa utraty lub uszkodzenia przedmiotu dostawy następuje z chwilą zaistnienia gotowości towaru do odbioru.

 

8. Odpowiedzialność za wady

8.1. Kontrahentjest uprawniony do wystąpienia z ewentualnymi roszczeniami z tytułu rękojmi tylko wówczas, gdy uczynił zadość obowiązkowi zbadania przedmiotu dostawyoraz obowiązkowi zawiadomienia nas o dostrzeżonych wadach, zgodnie z przepisami prawa i/lub niniejszymi Ogólnymi WarunkamiSprzedaży. Kontrahentzawiadomi nas na piśmie w terminie 5 dniroboczychod chwili wydania towaru o widocznych oraz możliwych do wykrycia wadach. Kontrahentjest zobowiązany szczegółowo opisać dostrzeżone wady. O wadach ukrytych lub nie dających się stwierdzić w trakcie prawidłowo przeprowadzonego badania Kontrahentpowiadamia nas na piśmie w terminie 5 dniroboczychod dnia wykrycia wady. Niedochowanie powyższego terminu powoduje utratę uprawnień z tytułu rękojmi w stosunku do stwierdzonych wad. Podjęcie przez nas kontroli zgłoszonych wad lub działań mających na celu usunięcie wady nie wyklucza możliwości podniesienia przez nas zarzutunieterminowego lub nieprawidłowego zgłoszenia wady.

8.2. Nie ponosimy odpowiedzialności za wady i usterki powstałe w wyniku naturalnego zużycia, nieprzestrzegania podanych zaleceń, dokonywania nieautoryzowanych zmian wdostarczonym, złożonym i/lub użytkowanym towarze. Powyższe dotyczy równie ż nieprawidłowego złożenia towaru przez Kontrahentalub podmioty trzecie, a także nieprawidłowego użytkowania, rozładunku, składowania tego towaru.

8.3. Odpowiedzialność nasza z tytułu r ękojmi wygasa po upływie 1 (jednego) roku od dnia odbioru towaru przez Kontrahenta. W przypadku stwierdzenia wady zobowiązujemy się wg w łasnego wyboru albo wadę usun ąć albo dostarczyć towar wolny od wad. W przypadku gdy towar był już bez powodzenia dwukrotnie naprawiany lub wymieniany, Kontrahentmo że za żąda ć proporcjonalnego obniżenia ceny lub odstąpić od umowy, przy czym ewentualne dalsze roszczenia przysługuj ą Kontrahentowiwyłą cznie w zakresie okre ślonym w punkcie 9.

8.4. W przypadku dochodzenia przez Kontrahentaroszczeń z tytuł u r ękojmi, z którymi zwi ązany jest obowiązek wyznaczenia nam odpowiedniego terminu, termin uważa się za odpowiedni, jeśli wynosi on co najmniej 30 dni roboczych. Możemy odmówić usuni ęcia wady lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad, jeśli by łoby to związane z niewspół miernie wysokimi kosztami. Jako niewspół miernie wysokie należy uzna ć w szczególności koszty, które przekraczają 30% wartości rynkowej sprzedanego towaru.

8.5. Wszelkie niezbędne koszty związan e z usunięciem wady lub wymianą towaru na wolny od wad, w szczególno ści koszty transportu, robocizny, materiałów, są ponoszone przez nas, o ile koszty te nie wzrosną przez to, że towar został przeniesiony w inne miejsce niż miejsce dostawy. Wymienione towary stają się nasz ą własnością.

8.6. Je śli nie stwierdzimy wadliwości towaru, wszelkie koszty związane z kontrolą towaru ponosi Kontrahent

8.7. Z roszczeniami z tytułu r ękojmi może wyst ąpić bezpo średnio wobec nas tylko Kontrahent; roszczenia te nie mog ą by ć przenoszone na osoby trze

8.8. W przypadku wad nieistotnych, Kontrahentowinie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy lub do odmowy przyjęcia towaru.

8.9. W przypadku udzielenia przez nas gwarancji na sprzedawany towar, warunki takiej gwarancji określa odr ębny dokument. W zakresie nieuregulowanym dokumencie gwarancji zastosowanie mają niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży.

 

9. Roszczenia odszkodowawcze

9.1. ile w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży nie postanowiono inaczej, odpowiadamy wyłą cznie za naruszenie istotnych obowiązk ów umownych, pozaumownych oraz ustawowych i to tylko w przypadku istnienia po naszej stronie winy umyślnej lub rażą cego niedbalstwa. Dotyczy to również naszych pełnomocników, przedstawicieli handlowych oraz osób, kt órym powierzyliśmy wykonanie tych obowiązk ów. Z uwzgl ędnieniem poniższych granic odpowiadamy za wykazaną szkod ę tylko w takim zakresie, w jakim wystąpienie i wysokość szkody - jako typowe następstwo naruszenia przez nas obowiązk ów - były przez nas możliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy i niemożliwe do zapobieżenia/zmniejszenia przez Kontrahenta.

9.2. Nie ponosimy odpowiedzialności za inne szkody, niż szkody powstałe na przedmiocie dostawy. W szczególno ści nie ponosimy odpowiedzialności za utracone korzyści i inne szkody majątkowe Kontrahentai jego kontrahentów, a także z tytułu culpa in contrahendo.

9.3. Ciężar dowodu, iż wada powstała przed przejściem niebezpieczeństwa przypadkowej utraty lub uszkodzenia lub wynikła z przyczyny tkwiące j ju ż poprzednio w rzeczy sprzedanej, spoczywa na Kontrahencie.

9.4. Wyłą cza si ę odpowiedzialność odszkodowawczą na innych zasadach niż na zasadzie winy, o ile takie wyłą czenie jest prawnie dopuszczalne.

 

10. Zastrzeżenie prawa własności

10.1. Wszelkie nasze dostawy i świadczenia dokonywane są z zastrzeżeniem prawa własności. Własność dostarczonych towarów przechodzi na Kontrahentadopiero wówczas, gdy ureguluje on wszelkie należności wobec nas z tytułu łączących nas stosunków handlowych i to zarówno z Kontrahentemjaki i z przedsiębiorstwami wchodzącymi w skład jego grupy kapitałowej, wraz z przypadającymi kosztami ubocznymi związanymi z przedmiotem dostawy. Dotyczy to wszelkich wierzytelności, niezależnie od ich podstawy prawnej, włącznie z wierzytelnościami warunkowymi lub przyszłymi, a także przypadku, w którym Kontrahentdokonując zapłaty wskazał, na poczet której wierzytelności zapłata ma zostać zaliczona. Przy rozliczeniach bieżących zastrzeżenie własności uważasię jako zabezpieczenie salda wierzytelności.

10.2. W przypadku opóźnienia Kontrahentaw płatnościach, przysługuje nam prawo wystąpienia z żądaniem natychmiastowego zwrotu towaru, a Kontrahentjest zobowiązany towar ten nam wydać. Wystąpienie z powyższym żądaniem pozostaje bez wpływu na ważność zawartej pomiędzy nami umowy, a także na możliwość dochodzenia dalej idących roszczeń. Wystąpienie z takim roszczeniem jest równoznaczne z odstąpieniem od umowy jedynie wówczas, gdy takie oświadczenie zostanie przez nas wyraźnie złożone na piśmie.

 

11. Właściwe prawo. Właściwość sądu. Miejsce wykonania.

Prawem właściwym jest prawo Rzeczypospolitej Polskiej, z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży. Sądem właściwym jest rzeczowo właśc iwy sąd powszechny w Poznaniu. Niezależnie od powyższego jesteśmy uprawnieni do pozwania Kontrahentaprzed sądem miejsca jego siedziby/zamieszkania.

 

12. Prawa własności przemysłowej

12.1. W przypadku dostawy wykonanej zgodnie z wzorem, modelem dostarczonym przez Kontrahentalub przy użyciu materiałów dostarczonych przez Kontrahenta, Kontrahentzapewnia nienaruszalność praw przysługuj ących osobom trzecim na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (prawa autorskie, prawa z wynalazku, itp.). O wszelkich znanych nam prawach przysługuj ących osobom trzecim i/lub zgłoszonych przez osoby trzecie, Kontrahentzostanie przez nas powiadomiony. Kontrahentzwolni nas od wszelkich roszczeń osób trzecich oraz naprawi powstałą stąd szkodę. W przypadku zg łoszenia przez osoby trzecie praw związanych z produkowanym lub dostarczanym towarem, jesteśmy uprawnieni do wstrzymania wszelkich prac do czasu wyjaśnienia sprawy pomiędzy Kontrahentem a osobą trzecią. W przypadku, gdy z powodu opóź nienia dalsze wykonanie zamówienia stanowiłoby nadmierną uciąż liwo ść, jesteś my uprawnieni tak że do odstąpienia od umowy. W powyższych przypadkach Kontrahentowinie przys ługuj ą w stosunku nas jakiekolwiek roszczenia.

12.2. Przekazane nam wzory w przypadku, gdy nie doszło do zawarcia umowy, zwracane są Kontrahentowina jego życzenie. W przeciwnym razie zostaną one przez nas zniszczone. Powyższe zobowiązanie dotyczy również odpowiednio Kontrahenta.

12.3. Przys ługuj ą nam prawa autorskie i inne prawa własności przemysłowej, w szczeg ólności prawo użytkowania i nieograniczonego korzystania, do stworzonych przez nas lub na nasze zlecenie przez osobę trzecią modeli, form, projektów i dostarczanego towaru.

 

13. Forma pisemna

Ilekroć w niniejszych Ogólnych Warunkach mowa jest o formie pisemnej, rozumiemy przez to również telefax oraz pocztę elektroniczną.

 

14.Klauzula salwatoryjna

Ewentualna nieważność poszczególnych postanowień ogólnych warunków umów nie powoduje nieważności pozostałych postanowień oraz porozumień. Nieważne postanowienia zastąpione zostają postanowieniami ważnymi, najbardziej odpowiadającymi celowi gospodarczemu postanowień nieważnych.

 

OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI I REKLAMACJI

(obowiązujące od 01.06.2020r.)

 

1. Fabryka Mebli Biurowych MARO Sp. z o.o. (dalej: ‘MARO’ lub Fabryka Mebli Biurowych MARO Sp. z o.o.) gwarantuje sprawne działanie swoich wyrobów.

2. Ogólne Warunki Gwarancji i Reklamacji stanowią integralną część ‘Umów Sprzedaży’, ‘Ogólnych Warunków Sprzedaży’, aktualnego ‘Cennika MARO’ oraz umów o świadczenie usług, zawieranych pomiędzy Fabryką Mebli Biurowych MARO Sp. o.o. a Kontrahentem, dla oferowanych przez MARO produktów lub usług, o ile umowy te nie stanowią inaczej.

3. Terytorialny zasięg ochrony gwarancyjnej obejmuje obszar Rzeczpospolitej Polskiej lub obszar kraju Kontrahenta.

4. Okres udzielanej gwarancji na wyroby Fabryki Mebli Biurowych MARO Sp. z o.o. jest zróżnicowany:

4.1. Standardowy wyrób eksploatowany w trybie jednozmianowego dnia pracy posiada okres gwarancji 5 lat,

4.2. Standardowy wyrób eksploatowany w trybie dwuzmianowego lub trzyzmianowego dnia pracy posiada okres gwarancji 1 rok,

4.3. Wyrób nietypowy, który nie jest zawarty w aktualnej ofercie cennikowej, posiada okres gwarancji 1 rok.

4.4. Elementy ruchome mebla (tj. kółka, mechanizmy elektryczne, mechanizmy pneumatyczne, elementy plastikowe itd.) są objęte roczną gwarancją.

4.5. Jeżeli okres gwarancji produktu lub elementu wchodzącego w konfigurację produktu został ustalony w Umowie Sprzedaży na okres inny niż te, wyszczególnione powyżej, to zastosowanie ma okres gwarancji uzgodniony w Umowie Sprzedaży.

5. Naprawa gwarancyjna będzie świadczona po spełnieniu następujących warunków:

5.1. przesłaniu zgłoszenia reklamacyjnego do dystrybutora wyrobów Fabryki Mebli Biurowych MARO Sp. z o.o.realizującego konkretne zlecenie, lub, jeżeli wyrób został zakupiony bezpośrednio w Fabryce Mebli Biurowych MARO Sp. z o.o.,reklamacja może zostać zgłoszona drogą elektroniczną na adres e-mail: maro@maro.pl, zgłoszona za pośrednictwem Portalu B2B www.shop.maro.pl albo dostarczona osobiście do siedziby firmy. Druk Protokołu Reklamacyjnego jest dostępny do pobrania na stronie www.shop.maro.pl.

5.2. przedłożeniu ważnego dowodu zakupu – faktury,

5.3. dostarczeniu wadliwego wyrobu gotowego do dystrybutora lub siedziby Fabryki Mebli Biurowych MARO Sp. z o.o. (wyrób należy wyczyścić i zapakować, zabezpieczyć przed uszkodzeniem w transporcie).

6. Przy odbiorze dostaw, Kontrahent zobowiązany jest w obecności przewoźnika sprawdzić stan i ilość dostarczanych opakowań. W przypadku uszkodzenia towaru podczas transportu, jeżeli doszło do widocznego naruszenia zewnętrznej struktury opakowania bądź naruszenia taśmy opakowaniowej, należy bezwzględnie podczas odbioru sporządzić protokół z komisyjnego sprawdzenia zawartości towaru oraz stwierdzić czy zawartość przesyłki nie uległa uszkodzeniu lub czy nie stwierdzono braków. W takim przypadku jak i w przypadku stwierdzenia różnic pomiędzy ilością opakowań podanych w dokumentach transportowych a ilością rzeczywistą przekazanych opakowań należy wypełnić Protokół Reklamacyjny i informację o powyższym zawrzeć na dokumencie transportowym. Protokół reklamacyjny winien być podpisany zarówno przez przedstawiciela Kontrahenta jak i pracownika dostarczającego towar (kierowcę lub kuriera) Fabryka Mebli Biurowych MARO Sp. z o.o. nie będzie uwzględniać reklamacji z tytułu braków opakowań lub uszkodzeń towarów w uszkodzonych opakowaniach w dostawie, jeśli dokument przewozowy, WZ i/lub list przewozowy zostanie potwierdzony przez Odbiorcę bez zastrzeżeń.

6.1. Reklamacje na braki ilościowe opakowań oraz uszkodzenia towarów podczas transportu należy zgłosić w dniu odbioru dostawy.

6.2. Zarówno reklamacje na pomyłki asortymentowe jak i reklamacje na braki towaru w opakowaniach lub wady towaru, których nie można było stwierdzić w momencie dostawy ( opakowanie nie uszkodzone ) przyjmowane są w ciągu pięciu (5) dni roboczych od daty odbioru przesyłki,

6.3. Warunkiem przyjęcia reklamacji oprócz wypełnienia protokołu reklamacyjnego jest przekazanie zdjęć uszkodzenia towaru i opakowania.

6.4. W przypadku wad towaru wskazane jest również przesłanie zdjęcia etykiety QC.

6.5. Kontrahent powinien opisać wady towaru zgodnie z Protokołem Reklamacyjnym, tak aby rozpatrzenie reklamacji przez Fabrykę Mebli Biurowych MARO Sp. z o.o. mogło nastąpić bez zbędnej zwłoki spowodowanej koniecznością ustalenia przyczyn reklamacji. W przypadku niedostarczenia w w/w terminie Protokołu Reklamacyjnego uważa się, że Kontrahent zaakceptował dostawę bez zastrzeżeń co do ilości i jakości w całości a kwota wskazana na fakturze staje się wymagalna w terminie płatności.

7. Reklamacja podlega weryfikacji formalnej w terminie do pięciu (5) dni roboczych liczonych od momentu zgłoszenia. W w/w terminie przedstawiciel Fabryki Mebli Biurowych MARO Sp. z o.o. poinformuje zgłaszającego reklamację w formie pisemnej – na wskazany przez zgłaszającego reklamację adres e-mail lub adres korespondencyjny o wyniku weryfikacji, w tym o przyjęciu albo odrzuceniu reklamacji i sposobie jej rozwiązania.

8. W przypadku uwzględnia reklamacji i stwierdzenia zasadności zgłoszenia reklamacyjnego przez Fabryka Mebli Biurowych MARO Sp. z o.o. wadliwy towar podlega naprawie lub wymianie według wyboru MARO.

9. W przypadku wad towaru, w pierwszej kolejności Fabryka Mebli Biurowych MARO Sp. z o.o.dokonuje usunięcia wad towaru. Jeśli usuniecie wad towaru jest niemożliwe, MARO dokonuje wymiany towaru na pozbawiony wad.

10. Jeśli nie jest możliwe usuniecie wad tkwiących w nabytym przez Kontrahenta towarze oraz nie jest możliwa wymiana towaru na wolny od wad, zaś wada jest nieistotna, po wcześniejszych ustaleniach z MARO, Kontrahentowi przysługuje prawo do obniżenia ceny w stosunku, w jakim pozostaje wartość stwierdzonej wady do wartości nabytego przez Kontrahenta towaru.

11. W przypadku uznania reklamacji jakościowej, MARO ma prawo zażądać zwrotu towaru. Strony ustalają formę, miejsce i termin odbioru reklamowanego towaru. Zwrot odbywa się na koszt MARO. Do obowiązków Kontrahenta należy zabezpieczenie towaru na okres transportu zwrotnego, w sposób co najmniej taki sam jak był on zabezpieczony w momencie dostawy. Do towaru winna być dołączona kopia Protokołu Reklamacyjnego.

12. Jeżeli przedmiotem reklamacji jest element importowany, a Fabryka Mebli Biurowych MARO Sp. z o.o. nie posiada zapasu, to element zostanie wymieniony natychmiast po dostarczeniu elementu do Fabryki Mebli Biurowych MARO Sp. z o.o., a Kontrahent zostanie powiadomiony w formie pisemnej o planowanym terminie realizacji reklamacji.

13. Odmowa wydania wyrobu lub reklamowanej części do naprawy Fabryce Mebli Biurowych MARO Sp. z o.o. , bądź uniemożliwienie naprawy w lokalu Kontrahenta skutkuje zwolnieniem MARO z wykonania obowiązków gwarancyjnych i jednoczesne zrzeczenie się Kontrahenta wszelkich roszczeń z tytułu gwarancji.

14. W przypadku nieuznania reklamacji, Kontrahent otrzymuje pisemne uzasadnienie odmowy wykonania reklamacji, a wyrób jest odsyłany do miejsca zakupu na koszt Kontrahenta.

15. Dokonanie naprawy przez nieuprawnione osoby lub użycie do naprawy nieoryginalnych części skutkuje utratą gwarancji.

16. Uprawnienia z tytułu gwarancji nie obejmują prawa Kontrahenta do domagania się utraconych zysków i wyrównania ewentualnej szkody spowodowanej awarią wyrobu.

17. Fabryka Mebli Biurowych MARO Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmian i modernizacji wyrobu, niewpływających na jego ogólny wygląd lub funkcjonalność.

18. Wszelkie wadliwe wyroby lub części wyrobu, które zostaną wymienione staną się własnością Fabryka Mebli Biurowych MARO Sp. z o.o. W przypadku niezwrócenia przez Kontrahenta reklamowanego lub uszkodzonego wyrobu, MARO jest uprawnione do wystawienia faktury obciążającej Kontrahenta.

19. W przypadku, gdy wezwanie reklamacyjne okaże się nieuzasadnione, Fabryka Mebli Biurowych MARO Sp. z o.o. jest uprawniona do wystawienia faktury obciążającej Kontrahenta, pokrywającej koszty dojazdu, roboczogodziny Pracowników MARO oraz wszelkie pozostałe koszty związane z obsługą reklamacji.

20. Zgłoszenie reklamacyjne nie jest podstawą do wstrzymania zapłaty za reklamowany wyrób i całość zamówienia przez Kontrahenta.

21. Gwarancją nie są objęte:

21.1. Uszkodzenia powstałe podczas montażu niezgodnego z instrukcją.

21.2. Naturalne zużycie eksploatacyjne wyrobu (kółek i materiałów obiciowych itp.) oraz zabrudzenia.

21.3. Mechaniczne uszkodzenia wyrobu powstałe w przypadku oddziaływania niszczącej siły zewnętrznej nie związanej ze standardową eksploatacją wyrobu.

21.4. Uszkodzenia powstałe podczas transportu i przeładunku (nie dotyczy przewozu organizowanego przez Fabrykę Mebli Biurowych MARO Sp. z o.o.)

21.5. Wadliwe działanie lub uszkodzenie spowodowane niewłaściwym użytkowaniem, niedbałością użytkownika lub stosowaniem wyrobu niezgodnie z jego przeznaczeniem.

21.6. Różnic w odcieniu melamin, tkanin, w wyrobach sukcesywnie nabywanych przez Kontrahenta, do których wytworzenia został użyte komponenty z różnych serii produkcyjnych poddostawców.

21.7. Wyroby po jakichkolwiek przeróbkach i zmianach konstrukcyjnych oraz naprawach dokonanych przez osoby nieuprawnione.

21.8. Mechaniczne uszkodzenia powłok lakierniczych powierzchni drewnianych i metalowych powstałe w wyniku złej eksploatacji, a w szczególności wystawienie na oddziaływanie nadmiernej wilgotności, ekspozycji na ciepło/zimno/promieniowanie słoneczne.

21.9. W wyrobach posiadających elementy z drewna naturalnego, skóry naturalnej, okleiny naturalnej, cechujących się uwarunkowaniami wynikającymi z natury surowca, których następstwem jest brak możliwości precyzyjnego ustalenia finalnego efektu estetycznego, rozumianego jako barwa, odcień. MARO dopuszcza występowanie nieznacznych różnic wynikających z powyższych uwarunkowań w obrębie pojedynczych elementów.